Deco Poli – Polimer Duvar Panelleri & Dekorasyon Hizmetleri

Garanti ve İade Koşulları

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu ”Gizlilik Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) 19.6.2023 tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle “İlk Taraf” olarak anılacaktır)

VE

Mustafa Kemal Paşa Mah. Mutluluk Sk. No:9 A9 Firuz Köy Bulvarı İstanbul / Avcılar adresinde mukim Deco Poli (bundan böyle “İkinci Taraf” olarak anılacaktır)

İlk Taraf ve İkinci Taraf bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 1 -Amaç

İşbu Sözleşme 19.6.2023 tarihinde yürürlüğe girer ve taraflar arasındaki ticari ilişki sona erdiği tarihten itibaren belirtilen süre ile geçerli olmaya devam edecektir: 6 ay

Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir:

www.decopoli.com.tr sitesinden alınan kozmetik ürünleri ve satın alım bilgilerinin saklanması

Bu sözleşme ile taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait birtakım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

Madde 2 -Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı

A – İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, tarafın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

B – Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

C – Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği halde bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

Madde 3 -Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgiler

İşbu Madde’nin amacı bakımından;

  • “Bilgi Açıklayan”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya kendisine ait Gizli Bilgileri öğrenilen taraftır;
  • “Bilgi Alan”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

Bilgi Alan’ın, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

A – Gizli Bilgi alındığı tarihte, Bilgi Alan tarafından biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

B – Bilgi Alan’ın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

C – Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Bilgi Alan’ın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

D – Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

E – Bilgi Alan’ın Hükümeti’ne kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Bilgi Açıklayan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

F – Yayınlanmaları veya kullanılmaları Bilgi Açıklayan’ın yazılı izni ile onaylanmışsa.

Madde 4 -Gizli Bilginin Kullanım Koşulları

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve taraflar arasında Gizli Bilgi vermeyi gerektiren ilişkinin sona erme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen süre boyunca Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

A – Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

B – Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

C – Gizli bilgiyi açıklayan tarafa ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak,

D – Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

E – İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

F – İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

Madde 5 -Gizli Bilginin Mülkiyeti

Taraflardan her biri Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

Madde 6 -Taraftarların Yükümlülükleri

İşbu Madde’nin amacı bakımından;

    • “Bilgi Açıklayan”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya kendisine ait Gizli Bilgileri öğrenilen taraftır;
    • “Bilgi Alan”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

A – Bilgi Açıklayan iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bilgi Alan’a vermeyi taahhüt eder.

B – Bilgi Alan, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi Açıklayan’ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

C – Bilgi Alan, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgi Alan, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde Bilgi Açıklayan’a karşı öncelikle sorumludur.

D – Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan’a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Bilgi Açıklayan tarafından öğrenilmesi halinde, Bilgi Alan bundan dolayı sorumlu olacaktır.

E – Bilgi Alan, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

F – Bilgi Alan İşbu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan’ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 -Alınması Gereken Önlemler

A – Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

B – Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 8 -Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

Madde 9 -Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Madde 10 -Cezai Şart

İşbu Sözleşmenin gizlilik kurallarının ihlali halinde ihlali gerçekleştiren taraf, diğer tarafa ________ TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

Taraflar, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin kendileri tarafından ihlali halinde, diğer tarafın, ihlal nedeni ile ortaya çıkan tüm zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 11 -Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri belirtilen süre ile geçerli olmaya devam edecektir: 6 ay. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Madde 12 -Tebligat

Yukarıda yazılı adresler, işbu sözleşmenin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

Madde 13 -Sözleşmenin Feshi

Her bir Taraf, işbu sözleşme ile üstlendiği taahhütlerini, yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde diğer Tarafı, yasal olarak talep edebileceği hakları saklı kalmak suretiyle ve diğer Taraf’ın nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda ve Sözleşmenin uygulanması sırasında, işbu sözleşmenin muhtelif maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun tespit edilmesi, hallerinde herhangi bir yazılı ihbarda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü söz konusu olmadan fesih edebilir.

Madde 14 -Mücbir Sebepler

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu sözleşmenin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf ‘a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmenin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

Madde 15 -Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

Madde 16 -Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Madde 17 -Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu sözleşmenin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu sözleşmenin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 18 -Yürürlük

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

Alışveriş Sepeti0

Sepet

Alışveriş Sepeti0

Sepet